Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou uzavírány mezi společností SEB INTERNATIONAL SERVICE (dále jen „SIS“) zapsanou v obchodním rejstříku společností ve Vesoul pod číslem 399 014 216, se sídlem na adrese rue des Chars, Faucogney-et-La-Mer (Haute-Saône) na straně jedné, a osobami (dále je „Uživatel“), které chtějí něco zakoupit v Obchodě s příslušenstvím prostřednictvím internetových stránek KRUPS: https://www.Krups.cz/Obchod-s-příslušenstvím (dále jen „Internetové stránky“), na straně druhé.

Zásilky lze zasílat pouze v rámci České republiky. Tyto Obchodní podmínky se uplatní výhradně pro osoby, které se nezabývají maloobchodním prodejem ani obchodováním, tedy pro fyzické osoby – nepodnikatele.

Strany se dohodly, že jejich vztahy se budou řídit výhradně těmito Obchodními podmínkami a vylučují veškeré odlišně stanovené podmínky. Společnost SIS je prostřednictvím těchto Obchodních podmínek v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, která se týkají prodeje na dálku.

Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1811 a násl. občanského zákoníku.

Účel:

Účelem těchto Obchodních podmínek je stanovit postup při prodeji mezi společností SIS a Uživatelem, konkrétně při objednávání, službách, platbě a doručení. Řídí se jimi všechny fáze, které jsou nezbytné při zadávání a sledování objednávek mezi stranami (platné od 12. 7. 2017).

1. Objednávání:

Výrobky je možné na Internetových stránkách objednávat pouze tehdy, pokud se Uživatel jasně identifikuje zadáním konkrétního uživatelského jména (své e-mailové adresy) a hesla, přičemž oba údaje jsou důvěrné.

Jakákoli vaše objednávka znamená, že jste přijali nabízenou cenu a popis příslušenství nebo spotřebního zboží (dále jen „Položky“), které jsou k dispozici.

Veškeré spory v tomto ohledu budou řešeny dle ustanovení ohledně Vrácení zboží uvedených níže.

Společnost SIS se zavazuje splnit objednávky obdržené na Internetových stránkách pouze v rámci dostupných zásob Položek a v průměrném maximálním počtu 5 jednotek na referenční Položku (určité referenční Položky mohou mít stanoveny jiný maximální počet). Pokud nebudou některé Položky dostupné, zavazuje se společnost SIS o této skutočnosti Uživatele informovat.

2. Doručování:

Objednaný výrobek bude doručen na adresu Uživatele uvedenou v jeho profilu. Adresa musí byt v České republice.

Pro doručení na jinou adresu než má Uživatel uvedenou v profilu je nutné zadat novou doručovací adresu.

Zboží je doručováno prostřednictvím

  • Carrier : doručení do 4 dnů*, poté, co bude zásilka připravena k odeslání.

*průměrná dodací doba pro položky skladem.

  • V případě nepřítomnosti zanechá dopravce oznámení o doručení s uvedením, kde a kdy je možné zásilku vyzvednout.
  • Ve všech případech je nutné, abyste zkontrolovali stav zásilky i její obsah. V případě jakéhokoli problému by měla být dodávka odmítnuta a na příjemku by mělo být napsáno „odmítnuto pro špatný stav“, dále pak datum a podpis. Dále je nutné Zákaznický servis kontaktovat telefonicky na čísle 731 010 111, 8:00 – 17:00 Pondělí - Pátek. Je-li problém zjištěn až po doručení (nejpozději do tří dnů od data přijetí zboží), je nutno se obrátit na Zákaznický servis, který sdělí, jak dále postupovat.

Cena za doručení:

Doručení v České republice bude účtováné částkou 160 Kč.

Při nákupu zboží nad 800 Kč je doprava zdarma (cena bez poštovného).

Služby:

Společnost SIS nabízí svým Uživatelům zdarma dodatečné služby:

Zboží je doručováno až do domu, bez ohledu na polohu nebo poschodí, za předpokladu, že doručovatel má dostatek místa k manipulaci s objednanou Položkou tak, aby ji mohl doručit.

Uživatel se může s jakýmkoli dotazem či žádostí za účelem vyřešení jakéhokoli problému souvisejícího s jeho nákupem obrátit na Zákaznický servis na telefonním čísle 731 010 111, 8:00 – 17:00 Pondělí - Pátek

3 Platební podmínky:

Nákupy je nutné platit přes internet, při objednávání kartami Visa, MasterCard. Společnost SIS vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila důvěrnost a bezpečnost údajů odeslaných přes internet. Za tímto účelem používají internetové stránky platební modul vybavený zabezpečením SSL (Secure Socket Layer).

4 Ceny:

Ceny jsou uvedeny v CZK a zahrnují veškeré daně. Zahrnují DPH v sazbě platné ke dni objednávky. Tyto ceny však nezahrnují cenu za dopravu.

Ceny jsou pevně stanoveny a vztahují se k okamžiku zadání objednávky zákazníkem v rámci dostupných zásob. Pokud by se změnila výše některých daní či odvodů, které jsou zahrnuty v ceně, bude tato změna promítnuta do prodejní ceny Položek na internetových stránkách SIS a na prodejních dokladech.

U jedné objednávky lze uplatnit pouze jeden slevový kód. Nabídky tedy nelze kombinovat.

5 Služba jednorázové pevné ceny opravy

Společnost prodává služby jednorázové pevné ceny opravy zákazníkům, kteří si přejí nechat opravit svůj nefunkční spotřebič po záruce autorizovaným servisem Groupe SEB („služba  jednorázové pevné ceny opravy“). Tyto jednorázové opravy mají pevnou částku bez ohledu na druh a rozsah poškození; jsou vypočteny podle kategorie spotřebiče a zahrnují práci a díly potřebné pro opravu.

Abyste mohli využít služby jednorázové pevné ceny opravy, musí opravovaný spotřebič splňovat následující požadavky:

  • musí se jednat o značkový spotřebič Krups
  • musí patřit do kategorie spotřebičů, pro kterou je na těchto stránkách nabízena služba jednorázové pevné ceny opravy
  • musí být zakoupen před méně než 15 lety (maximální doba mezi datem nákupu uvedeným na faktuře a datem nákupu služby jednorázové opravy)
  • musí být mimo záruku (zákonná nebo komerční záruka)
  • musí obsahovat všechny díly potřebné pro jeho provoz
  • objednávka a platba jednorázové pevné ceny opravy musí splňovat podmínky popsané v těchto Všeobecných podmínkách prodeje. Zákazník v rámci své objednávky obdrží poukaz na jeho e-mailovou adresu, který si vytiskne.

Služba jednorázové pevné ceny opravy zahrnuje pouze opravu spotřebiče uvedenou na obdrženém poukazu, s vyloučením jakéhokoli jiného spotřebiče. Jakékoli poštovné za poslání nebo vyzvednutí spotřebiče nebo za nákup dílů, příslušenství nebo spotřebního materiálu nevyžadované nebo neodůvodněné opravou výrobku - není zahrnuto v paušální částce.

Autorizovaný servis odpovědný za opravu bude vybrán při nákupu jednorázové pevné ceny opravy a jeho údaje budou uvedeny na dokladu o opravě. Není-li možné nechat spotřebič opravit tímto autorizovaným servisem, zákazník se obrátí na zákaznický servis, jehož údaje jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu, s žádostí o úpravu místa opravy.

Paušální částka pokrývá opravu jedné funkční poruchy/spotřebiče bez ohledu na počet dílů a čas potřebný k opravě.

Jakákoli další závada – nesouvisející s poruchou popsanou v poukazu na opravu (další závada odlišná od nahlášené, poškozený spotřebič v důsledku špatného balení, vada vzhledu nebo rozbitá nefunkční vnější část....) – nebude kryta tím stejným poukazem na opravu.

Kromě očekávané opravy se nesmí provádět žádná preventivní opatření.

Poukaz na opravu nelze nikdy použít k výměně ozdobných dílů, které nebrání provozu spotřebiče, ani k nákupu příslušenství a spotřebního materiálu. Tyto díly nebo příslušenství jsou v prodeji u autorizovaných servisů nebo na našich internetových stránkách.

Typ spotřebiče vybraný při nákupu služby jednorázové pevné ceny opravy a uvedený na poukazu se musí shodovat se spotřebičem dodaným autorizovanému servisu.

Spotřebič vyžadující opravu a poukaz na opravu budou doručeny autorizovanému servisu ve lhůtě uvedené na poukazu (tři měsíce).

Autorizovaný servis odpovědný za opravu bude vybrán při nákupu jednorázové pevné ceny opravy a jeho údaje budou uvedeny na dokladu o opravě. Není-li možné nechat spotřebič opravit tímto autorizovaným servisem, zákazník se obrátí na zákaznický servis, jehož údaje jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu, s žádostí o úpravu místa opravy.

Upozorňujeme na konkrétní podmínky odstoupení od služby jednorázové opravy popsané v následujícím odstavci 6.3.

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky a autorizovaný servis prohlásí, že spotřebič nelze opravit, zákazník si jej po upozornění na tuto situaci přijede vyzvednout. Zákazníkovi bude vrácena plná částka za jednorázovou pevnou cenu opravy.

Po opravě se na spotřebič vztahuje záruka výrobce, jak je popsáno v části „Záruka“ na webu po dobu šesti (6) měsíců od data vrácení produktu. Za účelem uplatnění této záruky musí uživatel při předání svého spotřebiče předložit doklad o opravě vydaný autorizovaným servisem.

6 Vrácení zboží:

6.1. Záruka Záruční podmínky pro vaše Položky lze nalézt v sekci „Záruka“.

V případě nevyhovující či vadné Položky (poškozené, opotřebované Položky) je zákazník dále oprávněn požádat ve lhůtě 14 dnů od data obdržení nebo vyzvednutí svého objednaného zboží o jeho výměnu. Za tímto účelem se musí obrátit na Zákaznický servis telefonicky na čísle 731 010 111, 8:00 – 17:00 Pondělí - Pátek který mu sdělí podmínky pro vrácení výrobku. Položka by měla být vrácena úplná, v původním balení (příslušenství, návod a další dokumenty obsažené v balení). Společnost SIS se zavazuje, že poté zašle zákazníkovi ve lhůtě 10 dnů od data jeho žádosti Položku, která bude odpovídat jeho objednávce.

Pokud právní předpisy nestanoví jinak, nebudou přijaty Položky, které budou vráceny neúplné, porušené nebo poškozené.

Vedle možnosti vrátit vadné zboží dle předchozího odstavce je společnost SIS vázána povinností dodržet zákonnou odpovědnost za vady dle § 2161 občanského zákoníku, podle které mají všichni spotřebitelé nárok:

- uplatnit vady způsobem uvedeným výše ve lhůtě 24 měsíců od doručení zboží,

- zvolit si mezi opravou a výměnou vadného zboží nebo, pokud oprava nebo výměna vadného zboží není možná, odstoupit od smlouvy;

- požadovat přiměřenou slevu z ceny vadného zboží,

Společnost SIS je rovněž vázána odpovědností za skryté vady prodané věci v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 2112 a násl. občanského zákoníku, podle kterých je zákazník oprávněn vybrat si mezi opravou, výměnou zboží nebo přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 2016 nebo 2107 občanského zákoníku.

6.2. Lhůta na rozmyšlenou u příslušenství a spotřebního zboží*

Máte právo odstoupit, tedy zrušit svůj nákup Položky na našich stránkách, bez udání důvodu. Pokud chcete odstoupit, musíte svou žádost zaslat písemně (dopisem nebo e-mailem) do 14 dnů od data přijetí výrobku. Žádost musí obsahovat následující údaje:

Vaše kontaktní údaje: Pan/paní jméno, adresa, tel.

K rukám: na adresu dodanou zákazníckým centrem pri komunikaci přes email nebo telefonem.

Nebo prostřednictvím online formuláře Krups.cz/kontakt

tímto vám oznamuji, že si přeji zrušit koupi:

Položka(-y) (uvést název napsaný na obalu):

Objednáno dne:

pod číslem objednávky: přijato dne: (přiložte prosím doklad o datu přijetí).

Ve lhůtě 14 dnů od data odeslání vašeho dopisu (dle poštovního razítka) nebo e-mailu s oznámením o zrušení vašeho nákupu nám dále musí být (na vaše náklady) odeslána předmětná Položka, a to do našeho skladu na adresu dodanou zákazníckým centrem pri komunikaci přes email nebo telefonem.

Po obdržení příslušné Položky vám vrátíme veškeré platby, které jsme od vás v souvislosti s vrácenou Položkou již přijali (bez nákladů na dopravu). Přepravné související s vrácením Položky však hradíte vy. Položky, které budou vráceny neúplné, porušené, poškozené nebo použití (s výjimkou užití pro účely vyzkoušení), nebudou přijaty. Je-li Položkou spotřební zboží (součástka nutná k použití výrobku, kterou může Uživatel vyměnit bez použití speciálních nástrojů), může být stanovena lhůta pro její výměnu.

6.3 Právo na odstoupení od smlouvy týkající se služby jednorázové pevné ceny opravy

Pokud však jde o nákup služby jednorázové pevné ceny opravy, mějte na paměti, že se jedná o službu poskytovanou autorizovaným servisem.

Pokud tedy zákazník podle platných předpisů společnost výslovně požádal, aby provádění opravy začalo ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy, může klient uplatnit své právo na odstoupení za předpokladu, že oprava nebude dokončena.

Zákazník navíc uhradí společnosti částku odpovídající poskytnutým službám až do sdělení jeho rozhodnutí odstoupit. Tato částka je úměrná ceně služby. Pokud je celková cena příliš vysoká, vypočítá se částka na základě tržní hodnoty poskytnuté služby..

6.4. Další důvody

V jiných případech než výše uvedených přijme společnost SIS vrácené zboží pouze pokud bylo vrácení schváleno na základě oboustranné formální dohody se Zákaznickým servisem na telefonním čísle 731 010 111, 8:00 – 17:00 Pondělí - PátekVrácené zboží bude vyměněno, nebo bude vám bude vrácena jeho cena.

Ve všech případech by měl být výrobek po dohodě se Zákaznickým servisem vrácen spolu se všemi doklady na adresu dodanou zákazníckým centrem pri komunikaci přes email nebo telefonem.

7 Podpis a důkaz:

Všichni uživatelé Obchodu s příslušenstvím na internetových stránkách KRUPS musí dodržet postup registrace, při kterém jim budou poskytnuty přihlašovací údaje (e-mailová adresa a heslo). Osobní přihlašovací jméno (login) jim bude zasláno e-mailem.

Uživatel uvedením čísla své bankovní karty stvrzuje a závěrečným potvrzením objednávky na internetu souhlasí, že objednávka je úplná, odpovídá jeho vůli a že objednávka zakládá povinnost uhradit částky, které Uživatel přijal zadáním Položek v objednávkovém formuláři.

Tímto potvrzením Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím učiněné elektronické právní jednání má účinky shodné s podpisem smlouvy a že výslovně vyjadřuje souhlas se všemi transakcemi dokončenými na internetových stránkách.

8 Odpovědnost:

Společnost SIS má povinnost poskytnout stanovené plnění ve všech fázích, od přijetí objednávky až po všechny fáze následující po uzavření kupní smlouvy včetně.

Společnost SIS se tudíž zavazuje specifikovat výrobky prodávané na internetových stránkách Obchodu s příslušenstvím Krups s největší možnou pečlivostí a přesností.

Společnost SIS však nelze činit odpovědnou v případech, kdy nesplnění povinností bylo způsobeno buď nepředvídatelným a nepřekonatelným jednáním třetí osoby, která není smluvní stranou smlouvy, nebo událostí vyšší moci dle občanského zákoníku.

Společnost SIS rovněž neodpovídá za žádné ztráty ani škody vyplývající z používání internetu, konkrétně z výpadků příslušné služby, napadení hackery nebo proniknutí virů do počítače či jejich přítomnosti v počítači.

9 Osobní údaje:

Společnost SIS shromažďuje osobní údaje z důvodu zpracování vaší objednávky a může sdělovat tyto údaje svým obchodním partnerům, aby mohlo být vyhověno vaší žádosti.

Další informace naleznete v naší směrnici o ochraně osobních údajů.

10 Duševní vlastnictví:

Veškeré součásti Obchodu s příslušenstvím SIS na internetových stránkách KRUPS (www.Krups.cz), ať už vizuální či zvukové, a to včetně související technologie, jsou chráněny zákonem o autorských právech, ochranných známkách a patentech.

Další informace naleznete v části Duševní vlastnictví v našich Podmínkách použití

11 Ochrana nezletilých (dětí mladších 18 let)

Společnost SIS nenabízí vědomě své výrobky a služby nezletilým a nevyžaduje ani neshromažďuje osobní údaje od nezletilých nebo týkající se nezletilých bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud bude zjištěno, že osoba poskytující osobní údaje přes kteroukoli internetovou stránku společnosti SIS je nezletilá, učiní společnost SIS veškerá jednání, jež bude přiměřeně schopna učinit, aby co nejrychleji zajistila odstranění takových osobních údajů ze svých datových souborů. Společnost SIS tyto osobní údaje nepoužije k žádným účelům ani je nesdělí třetím stranám.

12 Úplnost:

Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným v důsledku změny v legislativě, předpisech nebo v důsledku soudního nařízení, nebude tím v žádném případě dotčena platnost těchto Obchodních podmínek jako celku ani jejich dodržování

13 Doba platnosti Obchodních podmínek:

Tyto Obchodní podmínky platí po celou dobu dostupnosti Položek a služeb nabízených společností SIS na internetu.

14 Prokazování:

Digitalizované záznamy uchovávané za přiměřeně bezpečných podmínek v informačních systémech společnosti SIS a jejích partnerů budou považovány za důkazy při komunikaci, objednávání a platbách, ke kterým dochází mezi stranami.

15 Uchovávání a archivace transakcí:

Objednávkové formuláře a faktury se archivují v souladu s § 35 zákona o DPH.

16 Rozhodné právo a soudní příslušnost:

Tyto podmínky se řídí českým právem.

V případě sporu týkajícího se těchto podmínek se strany nejprve pokusí nalézt smírné řešení, než podniknou jakékoli právní kroky.

Zákazník může předložit jakýkoli spor týkající se prodeje výrobku zakoupeného na internetových stránkách k rozhodnutí České obchodní inspekci („ČOI“), za podmínky, že jsou splněny požadavky na způsobilost jeho žádosti k takovému rozhodnutí. Zákazníci mohou získat informace o těchto podmínkách a kontaktovat ČOI na internetových stránkách http://www.coi.cz/,prostřednictvím tam uvedeného formuláře nebo se na ně obrátit poštou na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Zákazníci se dále mohou v případě řešení sporů obrátit na platformu pro řešení spotřebitelských sporů Evropské komise na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

V případě sporu bude příslušným soudem soud v místě trvalého bydliště žalovaného, případně v místě skutečného doručení výrobku, pokud si tak zvolí žalovaný. Bez ohledu na výše uvedené, pokud bude účastníkem sporu spotřebitel, bude příslušným soudem soud v místě trvalého bydliště tohoto spotřebitele.

If any provision of these Terms and Conditions shall be deemed unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from the remaining terms and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.